Onze school is een vrije gemengde basisschool met een kleuter- en een lagere afdeling.

Adres

Vrije Basisschool Putte ( VBPutte )

Waverlei 22
2580 Putte
tel: 015/75 71 33
fax: 015/75 25 07

secretariaat@vrijebasisschoolputte.be
directie@vrijebasisschoolputte.be
privacy@vrijebasisschoolputte.be
www.vrijebasisschoolputte.be

Schoolbestuur

VZW Katholiek Onderwijs Regina Pacis Waverlei 22 2580 Putte

Scholengemeenschap

Onze school vormt op bestuurlijk niveau een scholengemeenschap "Putte-Heist" met de Katholieke Basisscholen uit Hallaar, Heist-Centrum, Heist-Station, Peulis en het Bijzonder Lager Onderwijs I.M.G.

Klassenraad - MDO

Geregeld komt de directeur samen met het team van personeelsleden (klastitularis, zorgjuf, turnleerkracht), afgevaardigde CLB, eventueel een deskundige en indien nodig ouders, om individuele leerlingen of een leerlingengroep te bespreken in een MDO (multidisciplinair overleg).

Schoolraad en ouderraad

In de schoolraad zetelen vertegenwoordigers van ouders (ouderraad), het personeel en de lokale gemeenschap. De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie. Daarnaast heeft de schoolraad een advies- en een overlegbevoegdheid. De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen. Verkiezingen voor deze schoolraad gebeuren om de vier jaar.

Het huishoudelijke reglement van de schoolraad kan op aanvraag worden ingekeken. (Ledenlijst: zie 4.2.)

Oudervereniging "Open Deur"

De oudervereniging stelt zich tot doel om een vlotte dialoog op gang te brengen tussen de directie en de leerkrachten van de school enerzijds en de hele groep ouders anderzijds. Dankzij de oudervereniging kan de school vele initiatieven nemen die het schoolgebeuren ondersteunen.

De oudervereniging heeft een eigen informatiebrochure ter beschikking. (Ledenlijst: zie 4.2.)

Meer info over onze organisatie vindt u op http://www.vrijebasisschoolputte.be/wie-zijn-we.