De schoolraad in een notendop!

WIE zit er in de schoolraad?

De schoolraad bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van drie geledingen:

 • de ouders,
 • het personeel en
 • de lokale gemeenschap.

 

De directeur woont de vergaderingen van rechtswege bij met raadgevende stem.

De afgevaardigden in de schoolraad worden aangeduid door hun onderliggende raad (pedagogische raad, ouderraad).

WAT doet de schoolraad?

De schoolraad kan zelf het initiatief nemen om advies te geven aan de school over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen. Daarnaast legt het participatiedecreet een aantal thema's vast waar advies over uitgebracht moet worden.

De inrichtende macht en de schoolraad overleggen in een gezamenlijke vergadering over eveneens welbepaalde onderwerpen. Leidt dit tot een akkoord, dan wordt het uitgevoerd door de inrichtende macht. In geval van niet-akkoord neemt de inrichtende macht een eindbeslissing. De lijst met thema's vind je hier onder.

De schoolraad heeft het recht informatie op te vragen bij de school en documenten in te kijken indien dit nodig is om de advies- en overlegbevoegdheid uit te kunnen oefenen. Daarnaast heeft de schoolraad een communicatie- en informatieplicht naar de achterban (alle ouders, leerkrachten en leerlingen van de school).

Thema’s waar de schoolraad adviesbevoegdheid voor heeft:

 1. de bepaling van het profiel van de directeur;
 2. het studieaanbod;
 3. het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties;
 4. de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door de inrichtende macht aangeboden vervoer;
 5. de vaststelling van het nascholingsbeleid;
 6. het beleid inzake experimenten en projecten;
 7. het niet opnemen in de maximumfactuur van bepaalde bijdragen die aan de ouders gevraagd wordt.

 

Thema’s waar de schoolraad overlegbevoegdheid

 1. het schoolreglement;
 2. de lijst van bijdragen;
 3. het schoolwerkplan;
 4. het beleidsplan of -contract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB;
 5. de jaarplanning van extra-muros activiteiten en parascolaire activiteiten;
 6. bepaalde infrastructuurwerken;
 7. de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten;
 8. het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school;
 9. de duur en het tijdstip van de stage activiteiten.

 

Schoolraadleden 2021-2022

 

De ouders

 • Nathalie Van den Broeck
 • Elke Willems

De lokale gemeenschap

De leerkrachten