Beste allen,

We nodigen jullie graag uit op onze eerste algemene vergadering op woensdag 2 oktober 2019 om 20u in het leraarslokaal.

Op de agenda staan volgende punten:

Goedkeuring vorig verslag
Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de penningmeester
Goedkeuring jaarrekening afgelopen jaar
Goedkeuring begroting komend jaar
Vastleggen bijdrage leden (lidgeld)
Evaluatie Uitstuif
Evaluatie Speelplaats
Evaluatie voorstelling OV op klassikale oudercontacten
Voorbereiding Brunch
Stand van zaken van de werkgroepen
Schoolnieuws
Kalenderdata activiteiten en vergaderingen OV
Varia