Naast de oudervereniging opereert in onze school ook nog de ouderraad. De ouderraad is een officieel orgaan, dat wordt verkozen om de 4 jaar.

De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.

Concreet bestaat de ouderraad in onze school nu nog maar uit 3 leden. Door het geringe aantal deelnemers is de huidige ouderraad volledig opgenomen in de schoolraad.

In de praktijk bereidt de ouderraad vanuit de kant van de ouders de schoolraad voor. De schoolraad heeft zowel een advies- als een overlegbevoegdheid.

Thema’s waar de schoolraad adviesbevoegdheid voor heeft:

 1. het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties;
 2. het niet opnemen in de maximumfactuur van de bijdrage die aan de ouders gevraagd wordt voor verplichte kledij die omwille van een sociale finaliteit aangeboden wordt (basisonderwijs).

Thema’s waarvoor de schoolraad overlegbevoegdheid heeft:

 1. het schoolreglement;
 2. de lijst van bijdragen;
 3. het schoolwerkplan;
 4. het beleidsplan of -contract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB;
 5. de jaarplanning van extra-muros activiteiten en parascolaire activiteiten;
 6. bepaalde infrastructuurwerken;
 7. de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten;
 8. het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school;

Meer details over de schoolraad en haar bevoegdheden vind je op de website.

Maw waar de oudervereniging diverse activiteiten organiseert ten dienste van onze school, zijn de ouderraad en de schoolraad eerder het forum om thema’s rond de schoolwerking in het algemeen aan bod te laten komen. Belangrijk is dat er een samenwerking is tussen de drie organen.

Ouders die vragen of opmerkingen hebben rond bepaalde schoolthema’s mogen deze overmaken aan de leden van de ouderraad. Zij zullen ervoor zorgen dat deze via de correcte weg behandeld worden.

Leden van de ouderraad :

 • Kristel Alaerts
 • Annick De Soete
 • Nathalie Van den Broeck
 • Elke Willems