Op dinsdag 3 oktober vindt onze eerste algemene vergadering van dit schooljaar plaats. Afspraak om 20:00 in het leraarslokaal van de school. Ook als je niet-lid van de oudervereniging ben je hierop welkom.

Op de agenda staan volgende punten:

1. Goedkeuring vorig verslag

2. Kennisname ontslag bestuurders en leden

3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de penningmeester (in verband met het vorige werkingsjaar:schooljaar)

4. Goedkeuring benoeming raad van bestuur (overdracht bevoegdheden)

5. Goedkeuring jaarrekening afgelopen jaar

6. Goedkeuring begroting komend jaar

7. Goedkeuring aanpassing statuten (de wijziging van de statuten houden een aanpassing van art.2 in wat betreft het adres van de zetel van de vzw)

8. Vastleggen bijdrage leden (lidgeld) (volgens art. 10 van de statuten moet op de AV ook de bijdrage jaarlijks bepalen – zo zijn zonder discussie de stemgerechtigde leden gekend.  Er wordt voorgesteld om de bijdrage op €1 te behouden).  

9. Goedkeuring aanpassing huishoudelijk reglement (adreswijziging en wijzigingen omtrent de werkgroepen)

10. Evaluatie Eindejaarsfeest

11. Evaluatie Schoolfeest

12. Evaluatie voorstelling OV op klassikale oudercontacten

13. Voorbereiding Brunch

14. Stand van zaken van de werkgroepen

15. Schoolnieuws

16. Kalenderdata activiteiten en vergaderingen OV

17. Varia